The Akamat messenger!

Modelling is just fun!!

Saturday, February 23, 2013

TANKART Volume 1 by Michael Rinaldi - Review- A bilingual review of the newly arrived TANKART Vol. 1 by Michael Rinaldi.

- Μια δίγλωσση ανασκόπηση του νεοαφιχθέντως βιβλίου με τίτλο TANKART Vol. 1 απο τον Michael Rinaldi
-  1 -Once I received the Tankart Volume 1 on WWII German tanks  and not missed the opportunity to read it with bulimia!
This is the first effort of the well known modeler in the world, Michael Rinaldi.Μόλις παρέλαβα το Tankart Volume 1  με θέμα γερμανικά τεθωρακισμένα του Β’ Π.Π και δεν έχασα την ευκαιρία να το διαβάσω με βουλιμία!
Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια του πολύ γνωστού στον μοντελιστικό κόσμο ,  Michael Rinaldi.


- 2 -

The first impression of a fairly compact in size book with dimensions 24 cm height 22 cm width, in excellent print quality, with soft cover and satin surface, 208 pages filled with photos, explanations, analyzes and artistic thoughts of the author.

Η πρώτη εντύπωση ενός αρκετά compact σε διαστάσεις  βιβλίου με διαστάσεις 24 εκ.  Υψος με 22 εκ. Πλάτος , σε άριστη ποιότητα εκτύπωσης, με μαλακό εξώφυλλο και  σατινέ επιφάνεια , 208 σελίδες γεμάτες με φωτό , επεξηγήσεις, αναλύσεις και καλλιτεχνικές σκέψεις του δημιουργού.

- 3 -

In the first 37 pages apart from the introduction of the author, a comprehensive reference with many examples and images to products and tools (use properties and color combined with the airbrush) the basic rules for weathering,  hairspray technique, extensive reference to OPR  technique (oil paint rendering) , usage of filters, washes, pigments, chipping values and an in-depth explanation of thinking to achieve eye catching projects in scale.
A large number of photographs accompanying these issues so that the reader has a complete overview , left without any questions

Στις πρώτες  37 σελίδες  πέρα απο την εισαγωγή του συγγραφέα , γίνεται εκτενείς αναφορά  με πολλά παραδείγματα και φωτογραφίες  στα προϊόντα  και εργαλεία  (χρήση και ιδιότητες χρωμάτων σε συνδυασμό με τον αερογράφο) , στούς βασικούς κανόνες παλαίωσης, την τεχνική του hairspray (η γνωστή λάκ), εκτενείς αναφορά στην  τεχνική O.P.R. (oil paint rendering)  ή αλλιώς χρωματική διαβάθμιση με χρήση λαδιών ζωγραφικής, την χρήση των φίλτρων, washes , pigments , chipping  και σε μια εις βάθος επξήγηση του τρόπου σκέψης για την επίτευξη αληθοφάνειας υπο κλίμακα.
Μεγάλος αριθμός φωτογραφιών συνοδεύουν τα παραπάνω θέματα έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει πλήρη εικόνα των γραφόμενων στις εν λόγω σελίδες.- 4 -

In fact , the author presents the construction of five different vehicles in an  equal number of chapters:

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η κατασκευή πέντε διαφορετικών οχημάτων σε ισάριθμα κεφάλαια:


- 5 -

Specifically, from the 38th page until the 67th shows as, starting from construction to the weathering  process, of a Befehls Panther Ausf G in scale 1/35 in winter camouflage and implementation of OPR  technique, as refered in the introduction.


Συγκεκριμένα, απο την 38η  σελίδα εως και την 67η παρουσιάζεται όλη η διαδικασία απο την κατασκευή έως και την παλαίωση , ενός Befehls  Panther Ausf G  στην κλίμακα 1/35 , με χειμερινό καμουφλάζ  και την εφαρμογή της τεχνικής O.P.R.  (όπως την έχει ονομάσει ο δημιουργός) και για την οποία γίνεται αναφορά και στα κεφάλαια της εισαγωγής .- 6 -


From page 70 to page 99 shows a Tiger I initial production in scale 1/35, with  panzer gray color as it appeared  in the Leningrad front during 1942 and with an exemplary weathering throughout its range!


Απο την σελίδα 70 εως και την σελίδα 99 παρουσιάζεται ενα Tiger I initial production στην κλίμακα 1/35, με το γνωστό panzer gray όπως αυτό εμφανίστηκε και έδρασε στο μέτωπο του Λένινγκραντ το 1942 και  με μια υποδειγματική παλαίωση σε όλο της το φάσμα!


- 7 -

From page 102 to 129 shows the Jagdpanzer 38 (t) Hetzer in scale 1/35 kit from Tamiya.
Despite the fact that the structure is Out of the box, without any  after market parts on it, the author shows as how to applicate, using masking tape, a complex camo  variant known as "ambush", as it appears in this era pics, as well as  in an inbox  color profile included by Tamiya in there kit.
Once again, the author manages to keep a balance between amazing weathering finish and lifelike painting.Απο την σελίδα 102 εως και την 129 παρουσιάζεται το Jagdpanzer 38 (t) Hetzer στην κλίμακα 1/35 απο το κιτ της Tamiya.
Παρά το γεγονός ότι η κατασκευή είναι Out of the box, χωρίς δηλαδή κανένα στοιχείο after market , ο δημιουργός μας παρουσιάζει το τρόπο εφαρμογής με χρήση ταινίας μασκαρίσματος , μιας πολύπλοκης παραλλαγής γνωστής ως ambush , όπως αυτή εμφανίζεται σε πραγματικά οχήματα απο φωτογραφίες εποχής ,αλλά και σε αντίστοιχο έγχρωμο προφίλ που δίνει η Tamiya στο αν λόγω κίτ.
Για ακόμη μια φορά ο δημιουργός καταφέρνει να κρατήσει τις ισορροπίες μεταξύ τεχνιτής παλαίωσης και αληθοφάνειας σε ένα όχημα που είναι χαρακτηριστικά  μικρό , ακόμη και στην 1/35 .


- 8 -


Fourth in the  row and from pages 132 to 161  Michael is dealing with a  Tamiya 1/48 Sd.Kfz 251/1 Ausf D kit converted   to Sd.Kfz 251/22 with the 7.5 cm Pak 40 using the conversion kit of Gasoline.
The author has a fairly feeble vehicle where predominant is the basic color (dunkelgelb) who was used at that era by German army , sawing great weathering using  of hairspray technique .Απο την σελίδα 132 έως και την 161 σειρά έχει μια μετατροπή του Sd.Kfz 251/1 Ausf D του κιτ της Tamiya στην 1/48 σε  Sd.Kfz 251/22 με το 7.5 cm Pak 40 χρησιμοποιώντας το κιτ μετατροπής της Gasoline. 
Ο κατασκευαστής παρουσιάζει ενα αρκετά ταλαιπωρημένο όχημα όπoυ κυριαρχεί το βασικό χρώμα (dunkelgelb) που χρησιμοποιούσε την δεδομένη στιγμή ο γερμανικός στρατός με μια υπέροχη παλαίωση όπου τον πρώτο λόγο έχει η τεχνική του hairspray (λάκ).

- 9 -


From pages 162 to 197, the modeller takes as to the North African theater with a Panzer IV Ausf E in 1/35 of DAK (Deutsche Afrika Korps).
This is the fifth vehicle, which now have to deal with different types of damages and weathering effects due to daily  changes in  temperatures (from 10 degrees in the morning to  55 degrees of Celsius, during the mid day) and desert sand, in fatique contitions for both vehicles and men.
Again implements hairspray technique which manages a  superb contrast and gradient between the base color of panzer gray and a  Geldbraun overcoat.
Michael Rinaldi  regarding Geldbraun, stating that "I wanted this color to look like a non- standard RAL issue, close but not quite ....to a nondiscript light sand color" and in my opinion the  result vindicates him.
Having personally studied the whole process of painting and weathering, I believe he have achieved a high- end result without too much exaggeration and at the same time the final result captivates the viewer.Απο την 162 εως και την 197 σελίδα o συγγραφέας και δημιουργός μας μεταφέρει  στο θέατρο επιχειρήσεων της Β.Αφρικής με ένα Panzer IV Ausf E στην 1/35 του DAK (Deutsche Afrika Korps). 
Πρόκειται για το πέμπτο κατά σειρά όχημα , όπου πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικού τύπου φθορές που οφείλονται περισσότερο στις καθημερινές αυξομειώσεις θερμοκρασιών και τη άμμο της ερήμου, παράγοντες που έφθειραν οχήματα και έμψυχο υλικό καθημερινά.
Και πάλι θέτει σε εφαρμογή την τεχνική του hairspray όπου καταφέρνει ένα πολύ ελκιστικό κοντράστ και υπέροχες διαβαθμήσεις μεταξύ του βασικού panzer gray και του Geldbraun .
O Michael Rinaldi και αναφορικά με το Geldbraun , αναφέρει ότι προτίμησε να χρησιμοποιήσει μια λιγότερο τυπική RAL  απόχρωση που να ξεφεύγει πο τις τετριμμένες.
Έχοντας προσωπικά μελετήσει την όλη διαδικασία του βαψίματος στο συγκεκριμένο θέμα και της παλαίωσης του , πιστεύω ότι έχει καταφέρει ένα τελικό αποτέλεσμα χωρίς ιδιαίτερες υπερβολές,  που μαγνητίζει τον θεατή.

- 10 -

Worth mentioning is that in each chapter in the last two pages the author presents a  section labeled "Quick Ref SBS", which helps the reader to recapitulate what he read in the previous pages in the correct order so that he continue the reading without a banch of questions in his head.


Άξιο αναφοράς είναι ότι σε κάθε τέλος κεφαλαίου και παρουσίασης υπάρχει δισέλιδη ενότητα με τον τίτλο Quick Ref SBS, όπου βοηθάει τον αναγνώστη να ανακεφαλαιώσει τα όσα διάβασε στις προηγούμενες σελίδες με την σωστή σειρά έτσι ώστε να συνεχίσει την ανάγνωση χωρίς κάποια απορία


.

- 11 -

For the last section , as announced at the time that this book was in the printing process, from page 198 to page 207 shows various projects by thw well  known to us Marijn van Gils, with step by step  face and clothes  painting for figures ,using the Humbrol enamel paints .Quite enoughexplanations and tips are provided by the Belgian modeller.Για το τέλος , όπως είχε ανακοινωθεί και κατα την διάρκεια  που το εν λόγω βιβλίο ήταν στην διαδικασία εκτύπωσης, απο την σελίδα 198 εως και την σελίδα 207 παρουσιάζονται διάφορες δουλειές του γνωστού σε όλους μας Marijn van Gils, με θέμα την φιγούρα , καθώς και η βήμα -  βήμα  βαφή προσώπου και ρούχων  με χρήση χρωμάτων enamel της Humbrol και  αρκετές επεξηγήσεις απο τον Βέλγο μοντελιστή.


- 12 -For those who attended in the past M.Rinaldi's portfolio at Foto Time , the pictures will look quite familiar. 
Here, however, the author submits detailed thoughts of helping the reader to understand how to's in every step.
Moreover, in the past, the author has demonstrated that he is prolific and detailed in his descriptions and explanations with all these technique approaches,  having helped me personally as well as other modelers who found themeselves  in a modeling deadlock or needed his advice.
It's been a long time since I had been impressed by a purely modelling publication , when in 1996 purchased Tony Greenland's  book  .
In a period of almost 20 years, new techniques and new thinking have emerged from modelers who are considered pioneers in AFV  modeling , such as Michael Rinaldi is.
His passion for combining various new and old techniques, continuous evolution in order to achieve better results, are few of the features that make his work unique and so this book very interesting .
It's obvious that the author refers to all kind of modelers , in any level there knowledge stated .
The book will impress,  will solve a varity of questions and put the reader on a new level of modeling experience.
Given is that Michael Rinaldi has already made a variety of  German AFVs as well as  allied and civilian vehicles and alsois  taking account that at least two other volums of this book with further techniques are pre-press. Thats for  I simply advise you to stay tuned! ....
Highly recommended! ....Για όσους παρακολουθούσαν στο παρελθόν το portfolio του Μ.Rinaldi στο Foto Time , οι φωτογραφίες  που θα δούνε είναι αρκετά γνώριμες . Εδώ όμως ο συγγραφέας καταθέτει αναλυτικά τις σκέψεις του βοηθώντας τον αναγνώστη να καταλάβει τον τρόπο και τον σκοπό σε κάθε βήμα.
Πέρασε πολύς καιρός απο τότε που είχα εντυπωσιαστεί απο μια έκδοση αμιγώς μοντελιστικού και όχι ιστορικού περιεχομένου, όταν το 1996 προμηθεύτηκα το βιβλίο του Tony Greenland.
Σε μια πάροδο σχεδόν 20 ετών, νέες τεχνικές και νέος τρόπος σκέψης έχουν έρθει στο προσκήνιο απο μοντελιστές που θεωρώ πρωτοπόρους στον μοντελισμό τεθωρακισμένων οχημάτων ,όπως  είναι ο Michael Rinaldi. 
Το πάθος για συνδυασμό διάφορων νέων και παλιών τεχνικών , η συνεχείς εξέλιξη τους με σκοπό την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος, είναι λίγα απο τα χαρακτηριστικά που κάνουν μοναδικές τις δουλειές του Αμερικάνου μοντελιστή και τόσο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο βιβλίο.
Άκρως ενδιαφέρουσα έκδοση, που συνιστάται σε κάθε είδους μοντελιστή σε όποιο επίπεδο  κι αν είναι οι γνώσεις του. 
Το βιβλίο της παρουσίασης θα εντυπωσιάσει, θα επηρεάσει , θα λύσει απορίες  και θα βάλει τον αναγνώστη σε ένα νέο επίπεδο στην μοντελιστική του καθημερινότητα.
Με δεδομένο ότι ο Rinaldi έχει  ήδη ασχοληθεί πέρα απο Γερμανικά στρατιωτικά οχήματα και με συμμαχικά, πολιτικά κλπ, αλλά και λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι άλλες δυο τουλάχιστον εκδόσεις με περαιτέρω  τεχνικές είναι προ του πιεστηρίου, απλά σας συνιστώ να μείνετε συντονισμένοι!....
Συνιστάται ανεπιφύλακτα!....


4 comments:

 1. Excellent review! This is exactly what the book is! Understanding Michael's work better and feeling close to him, seeing him working on his bench with tons of helpful advice!
  Thanks for this review!
  Alex!
  http://alexbenvenuti.blogspot.fr/

  ReplyDelete
 2. Thank you Alexandre! I'm glad you like it mate!..

  Regards,
  Athanasios Bozinis
  (AKA Hummel Moss)

  ReplyDelete
 3. Wow excellent review Thanasis and magnifisent book, i cant stop my mouthwatering.......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Dimitris
  http://www.facebook.com/pages/Agioplanes/353328611448659

  ReplyDelete
 4. It is a magnificent book Dimitris.Thanx for you kind words about this review.

  ReplyDelete